Selamat Datang di Sistem Informasi Penerbitan (SiPena)
 

Alih Aksara Babad Pakepung (KBG 306)

Judul : Alih Aksara Babad Pakepung (KBG 306)
Penulis : Lailatul Devi Harianti, Adi Wisnurutomo, Larassati Febry Ramadhan
Penerbit : Perpusnas Press
ISBN : Dalam Proses
e-ISBN : Dalam Proses
Halaman : 76
Tahun Terbit : 2023
Penyunting :
Tata Letak :
Desain Cover :
Abstrak : Babad Pakepung mengisahkan tentang Pemerintahan pada masa Ingkang Sinuhun Pakubuwana IV. Suatu cobaan menimpa Ingkang Sinuhun Pakubuwana IV, ketika Ingkang Sinuhun berpandangan keliru akan tunduk kepada Kumpeni. Akal budi para abdi tidak dapat terlaksana karena Kyai Yasadipura berunding dengan Kumpeni. Tersebutlah Ingkang Sinuhun Senapati Ngalaga Abdulrahman Sayidin Panatagama Pakubuwana IV memerintah di Surakarta. Pada suatu ketika dihadap oleh abdi bernama Panengah, Wiradigda, Bahman, Nur Saleh (bangsa Sayid). Ingkang Sinuhun selalu memikirkan apa yang dinasehatkan oleh para abdi tersebut. Kisah diakhiri dengan perundingan antara Raden Ngabehi Yasadipura dan Kumpeni. Daerah Pacitan dan Yogyakarta diserahkan kepada Kumpeni. Kemudian Raden Ngabehi Yasadipura diutus menghadap uwaknya Pangeran Mangkudiningrat.